Vuotemme 2020

Lahden Talot

Olemme Lahden seudun suurin vuokranantaja. Vuokraamme, omistamme, ylläpidämme ja rakennamme laadukkaita mutta mukavan hintatason koteja. Meillä on yli 7 000 asuntoa, joista löytyy viihtyisiä vaihtoehtoja niin kaupungin sykettä rakastaville kuin rauhallisten alueiden ystävillekin. Ympäristövastuullinen toiminta on meille sydämen asia. Teemme jatkuvaa ja aktiivista työtä energiatehokkaan asumisen eteen yhdessä asukkaidemme kanssa.

Toimitusjohtajan katsaus:

Veimme yhtiömme uudistumista vahvasti eteenpäin

Vuosi 2020 oli meille Lahden Taloille merkittävien panostusten vuosi. Taloudellinen suorituskykymme säilyi hyvällä tasolla ja sen ansiosta pystyimme viemään yhtiömme uudistumisstrategiaa täysipainoisesti eteenpäin.

Lue lisää

Taloutemme kehitys jatkui vakaana

Lahden Talot -konsernilla oli tilikauden päättyessä 7 107 asuntoa. Asunnot jakautuivat yhtiöihin seuraavasti: Lahden Asunnot 5 652 asuntoa, Lahden Palveluasunnot 906 asuntoa ja Lahden Talot 549 asuntoa.

Tulos

12,0 M€

Talouden avainluvut 2020

liikevaihto

54,6 M€

16,5 M€

liikevoitto

-2,7 %

liikevaihdon kasvu

7 107

asuntoa

21 %

asukasvaihtuvuus

96,6 %

kokonaiskäyttöaste

11,80 €/m2/kk
ARA-asuntojen keskivuokra

13,68 €/m2/kk
Vapaarahoitteisen kannan
keskivuokra

300
uutta kotia

36 työntekijää

Henkilöstömäärä 31.12.2020

Uudiskohteet:

Rakensimme 300 uutta kotia

Laadukkailla ja energiatehokkailla kodeilla vastataan asukkaiden toiveisiin.

Lue lisää
Perusparannushanke:

Paransimme kiinteistömme laatutasoa ja energiatehokkuutta

Lahden Talot toteutti Lautamiehenkadulla mittavan perusparannushankkeen, jolla parannettiin niin kiinteistön laatutasoa kuin energiatehokkuutta.

Lue lisää
Henkilöstö:

Haluamme pitää työntekijöistämme huolta myös etätyöaikana

Kun viime keväänä puhjennut koronapandemia hämmensi koko maata, Lahden Taloilla toimittiin ripeästi.

Lue lisää
Ympäristövastuullisuus:

Panostimme vihreämpiin valintoihin

Lahden Talot panosti merkittävästi ympäristövastuullisuuteen useissa eri hankkeissa vuonna 2020.

Lue lisää

Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2020

Konsernin perustiedot

Lahden Talot -konsernin emoyhtiö on Lahden kaupungin kokonaan omistama Lahden Talot Oy. Sillä on tilikauden päättyessä kaksi tytäryhtiötä: Lahden Asunnot Oy ja Lahden Palveluasunnot Oy. Lahden Talot -konsernin visiona on mahdollistaa järkevän hintainen, turvallinen ja laadukas vuokra-asuminen Lahden seudulla.

Lahden Talot Oy omistaa konsernin vapaarahoitteisen kiinteistökannan, ja sen palveluksessa on myös konsernin henkilökunta. Lahden Asunnot Oy on aravalainsäädännössä tarkoitettu yleishyödyllinen yhtiö, ja se omistaa pääosan konsernin ara-asuntokannasta sisältäen myös konsernin opiskelija-asunnot. Myös Lahden Palveluasunnot Oy on yleishyödyllinen yhtiö. Se omistaa vanhuksille ja muille erityisryhmille tarkoitettuja palvelutaloja ja erityisasuntoja.

Lahden Talot Oy on aloittanut toimintansa vuonna 1998, ja kulunut tilikausi oli yhtiön kahdeskymmenestoinen.

Lahden Talot -konsernilla oli tilikauden päättyessä 7 107 asuntoa. Asunnot jakautuivat yhtiöihin seuraavasti: Lahden Asunnot 5 652 asuntoa, Lahden Palveluasunnot 906 asuntoa ja Lahden Talot 549 asuntoa.

Olemme onnistuneet lisäämään asiakkaiden mielenkiintoa Lahden Taloja kohtaan. Tästä hyvänä osoituksena on vuokra-asuntohakemuksien lisääntynyt määrä kuluneen vuoden aikana.
CO2 -päästöt pienenivät 2 680 tonnia edelliseen vuoteen nähden.

1.1.2020–31.12.2020

Konsernituloslaskelma

31.12.2020

Konsernitase

 

Liikevaihto

1.1.2020-31.12.2020
(1000 euroa)
1.1.2019-31.12.2019
(1000 euroa)
Vuokrat 53 879 55 361
Käyttökorvaukset 599 610
Jälkiperintätuotot 151 164
Liikevaihto yhteensä 54 629 56 135
Muut kiinteistön tuotot 3 830 735
Henkilöstökulut -2 287 -2 491
Poistot ja arvonalentumiset -8 632 -6 902
Kiinteistön muut hoitokulut
Hallinto -1 965 -1 696
Käyttö ja huolto -2 271 -2 321
Ulkoalueiden hoito -7  -115
Siivous -852 -856
Lämmitys -4 540 -5 183
Vesi ja jätevesi -2 177 -2 217
Sähkö ja kaasu -1 431 -1 384
Jätehuolto -1 152 -1 087
Vahinkovakuutukset -178 -174
Vuokrat -1 590 -1 650
Kiinteistövero -1 836 -1 905
Korjaukset -12 160 -11 279
Muut hoitokulut -338 -489
Luottotappiot -161 -180
Muut kiinteistön kulut -406 -1 039
Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä -31 064 -31 575
Liikevoitto (-tappio) 16 476 15 902
Rahoitustuotot ja -kulut -2 219 -2 266
Voitto (-tappio) ennen tilinp.siirtoja ja veroja 14 257 13 636
Tuloverot -127 -95
Laskennallisten verojen muutos -2 151 -2 326
Vähemmistöosuudet 0 0
Tilikauden voitto (- tappio) 11 979 11 125

Vastaavaa

31.12.2020
(1000 euroa)
31.12.2019
(1000 euroa)
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 3 806 3 832
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 15 288 15 309
Rakennukset ja rakennelmat 337 978 299 613
Koneet ja kalusto 1 013 1 353
Muut aineelliset hyödykkeet 0 0
Enn.maksut ja keskener. hankinnat 8 249 25 205
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 362 528 341 480
Sijoitukset 2 731 7 021
Pysyvät vastaavat yhteensä 369 065 352 333
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset 21 107 10 182
Rahat ja pankkisaamiset 7 766 6 121
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 28 873 16 303
VASTAAVAA YHTEENSÄ 397 938 368 636

 

Vastattavaa

Oma pääoma
Osakepääoma 17 887 17 887
Muut rahastot 5 481 3 319
Edellisten tilikausien voitto/-tappio 72 396 61 680
Tilikauden voitto/-tappio 11 979 11 215
Oma pääoma yhteensä 107 743 94 101
Vähemmistöosuudet 0 0
Konsernireservi 380 760
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Pitkäaikaiset velat 243 591 217 787
Laskennallinen verovelka 20 673 18 522
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 264 264 236 309
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 457 221
Muut velat 17 261 27 611
Saadut ennakot 1 986 2 400
Ostovelat 4 536 5 611
Siirtovelat 1 078 1 136
Muut lyhytaikaiset velat 233 487
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 25 551 37 466
Vieras pääoma yhteensä 289 815 273 775
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 397 938 368 636